Обявление по ЗУТ

Разрешение за строеж за № 30/11.07.2017 за обект„Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 15kW…

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж за № 30/11.07.2017г. на Главния архитект на СО – р-н “Младост” за обект: „Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 15kW върху покрив и козирка на съществуваща производствена сграда в поземлен имот с идентификатор 68134.4085.1213, сграда с идентификатор 68134.4085.1213.1, УПИ IV-1213, кв.97, м.“кв.Горубляне“, по плана на гр.София, админ.адрес: гр.София, кв.“Горубляне“, ул.“Обреща“ №4.

Разрешение за строеж за № 30/11.07.2017 г.

17:54 | 21.08.17 | Обявление по ЗУТ