• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Разрешение за строеж на “Многофункционална сграда” в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.1487 УПИ XIII-1487 кв. № 36

Разрешава се на:

  1. “АВТОСЕРВИЗ ИЗТОК”ЕАД, ЕИК/Булстат: 831628064
    Седалище и адрес на управление: обл. София – град, общ. Столична, ул.”Проф. Цветан Лазаров” №99, упълномощен представител Атанаска Димитрова Тодорова
  2. “НЮ ДЖЕНЕРЕЙШЪН ПРОПЪРТИС”ЕООД, ЕИК/Булстат: 204575452 Седалище и адрес на управление: обл. София – град, общ. Столична, гр. София, ул.”Околовръстен път” №3, управител Мая Маринова Христова

Съгласно одобрените (съгласувани) инвестиционни проекти на 19.02.2018г. от Направление Архитектура и Градоустройство”

Разрешение за строеж на “Многофункционална сграда” в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.1487 УПИ XIII-1487  в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.1487, УПИ XIII-1487, кв № 36, м. “БУЛ. АЛ. МАЛИНОВ”, район Младост, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София

На основание (чл.38, алЗ.4,5; чл.41; чл.48; чл.50; чл.55; чл.147, ал.1;чл. 148, ал. 2; чл.152, ал.1, ал.2; чл. 201; чл. 202 от ЗУТ)

Комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвен от “ММВ-Инженеринг” ЕООД, ЕИК 130568942 със седалище и адрес на управление обл. София – град, общ. Столична, гр. София, ул. “Професор Г. Брадисталов” №6, ет. 4, представлявано от Михаил Матеев Вълчанов.  Удостоверение № РК-0085 от 24.01.2014г., издадено от ДНСК.

Документ: Разрешение за строеж

13:46 | 03.05.18 | Инвестиционни предложения