Обявление по ЗУТ

Разрешение за строеж № 109/30.06.2017г издадено от Главния архитект на Столична община за обект: „Частично обновяване на външни ограждащи елементи…

Уведомяваме Ви, че в отдел „УТК“ на СО-р-н „Младост“ е постъпило Разрешение за строеж № 109/30.06.2017г издадено от Главния архитект на Столична община за обект: „Частично обновяване на външни ограждащи елементи и вътрешни преустройство на сграда със смесено-обслужваща функция със супермаркет, три броя магазини за промишлени стоки, банков офис, аптека, гише за химическо чистене, заведение за бързо хранене, кафе-аперитив, кафе-сладкарница и офиси – I етап”, УПИ IX, кв.13, м. “Младост 1”, по плана на гр.София

Одобрената проектна документация се съхранява от органа, издал разрешението за строеж и може да бъде разгледана в сградата на НАГ СО-ул.“Сердика“№5, гр.София.

Приложения: Копие от Разрешение за строеж №109/30.06.2017г., издадено от Главния архитект на Столична община.

18:00 | 21.08.17 | Обявление по ЗУТ