Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 12/22.03.2022г за обект: „Преустройство на съществуваща базова станция №1171 на „ЦЕТИН България“ ЕАД, с честотен обхват и вид технология 900/1800/2100 Mtz – сграда с идентификатор 68134.4082.743.1, УПИ X-743, кв.31, м. „Младост 1“, р-н „Младост, админ. адрес: жк „Младост 1“, бл.79В, вх.А и вх.Б.“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.743, сграда/СОС с идентификатор 68134.4082.743.1, УПИ X – 743, кв № 31, м. “Младост 1”, район Младост, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл./сграда 79В, вх. А и вх.Б. на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, приложение към което е писмо изх.№ 18258-10132/26.10.2021г. на Директора на РИОСВ–София към МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.212.