Съобщения

РАЗЯСНЕНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 1-ва ДО 3-та КАТЕГОРИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 1-ва до 3-та КАТЕГОРИЯ

/ краен срок за изготвяне на техническите паспорти по Наредба № 5/28.12.2006г. е 31.12.2015г. /

Етажната собственост в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ е необходимо да възложи на КОНСУЛТАНТ изпълнението на:

• Енергийно обследване
• Конструктивно обследване
• Съставяне и регистриране на Технически паспорт
/ КОНСУЛТАНТ е юридическо лице с удостоверение по чл. 166, ал.2 от ЗУТ или проектанти по отделните специалности с пълна проектантска правоспособност/

Обхват на изпълнението:

(1) Обследване на сградата за установяване на характеристиките и свързани с изискванията на чл.169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, включващо :
1. Основните характеристики на строежите – обемно – планировъчни и функционални показатели , включващи площи, обеми, височина , инсталационна и технологична осигуреност , когато и където е необходимо – извършване на огледи и актуални заснемания за набиране на необходимите техническите данни на строежите – съгласно Глава 3 от Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите (Наредба № 5).
2. Основни технически параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал.1 до 3 от ЗУТ. Вид на строителната система, тип на конструкцията вкл. конструктивно обследване на същата с необходимите измервания за оценка на : носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа; степен на пожароустойчивост; санитарно-хигиенни изисквания и околна среда; елементи на осигурена достъпна среда – съгласно чл.21-23 глава 3 от Наредба №5 .
3. Пълно енергийно обследване на сградата , което включва описанието им със схеми и изглед на сградите; анализ на ограждащите елементи – външни стени , прозорци и външни врати, покрив и под; анализ на топлоснабдяване, осветление, енергопотребление, използвани електросъоръжения;
(2).След документирането на действителните технически характеристики на строежа и оценката за съответствие или несъответствие по чл.169, ал.1-3 ЗУТ ,се изготвя доклад съдържащ : резултатите от обследването и техническите мерки за удовлетворяването на съществените изисквания на обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития застрашаващи ползвателите.
(3).След изготвянето и приемането на обследването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документацията се окомплектова, изготвя се и регистрира „Технически паспорт”.
(4).КОНСУЛТАНТЪТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резултатите от конструктивното и енергийно обследване, придружени със сертификат, доклад и технически паспорт в обхвата на изискванията на Наредба № 5.

КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да:

(1) Извърши всички необходими действия свързани с проучване присъединяването на обекта към градската инженерна инфраструктура, електроразпределителна мрежа, водоснабдяване и канализация, топлофикационна мрежа, телефонизация, интернет, като в случай на необходимост да осигури по съответния ред, проучване и ако е необходимо – техническо предписание от компетентните експлоатационни предприятия, да подготви и предаде на Възложителя съответните задания с прогноза за очакваните разходи.
(2) Изготвя и представя на Възложителя „Доклад за резултата„ от обследванията
(3) Подготвя подходящи препоръки за действия на Възложителя , свързани с изпълнението на предписанията в резултат на обследването.
(4) Изготвя технически паспорт за обекта по смисъла на „Наредба 5”.

14:58 | 22.06.15 | Съобщения