• Свободната позиция в отдел „Екология“ е за старши експерт – по заместване. Минимални изисквания за заемане на длъжността са образователна степен – „Бакалавър“ (професионална квалификация в областта на екологията, ландшафтната архитектура или лесовъдното инженерство) и една година професионален опит. Назначението е на трудово правоотношение. Допълнителни изисквания са компютърна грамотност, административна техника и умения за работа в екип. Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
  • Необходимите документи за кандидатстване са заявление до кмета на Район „Младост“, с посочен имейл и телефон за контакт, автобиография, копие от диплома за завършено образование и копие от документ доказващ професионалния опит.
  • Срокът за кандидатстване е до 14 дни от публикуване на обявата. Заявленията следва да бъдат внесени в деловодството на Столична община – Район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бул. „Свето Преображение“ №1. За повече информация: тел. 02/ 90 67 680, Н-к отдел „Екология“ и 02/ 90 67 683, Гл. експерт в отдел „Екология“.