Обявление по ЗУТ

Заседание на РЕСУТ – 20.09.2017 г.

Заповед на основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ17-РД91-87/15.09.2017г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:
1. Вх. № РМЛ17-АП00-144/10.07.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Преустройство на апартаменти №2 и №3 в апартаменти №2 и №3“ находящи се в УПИ IV-1282,1445, кв.13в, м.“Младост 2“, бл.2, по плана на гр.София.

2. Вх. № РМЛ17-АП00-186/08.09.2017г. за одобряване на инвестиционн проект за „Възстановяване на детска площадка“ находящ се в УПИ IV, кв.14, зад бл.28, ж.к.“Младост 1“, район „Младост“, по плана на гр.София.

3. Вх. № РМЛ17-АП00-187/08.09.2017г. за одобряване на инвестиционн проект за „Възстановяване на детска площадка“ находящ се в УПИ I, кв.11, бл.5, кв.“Полигона“, район „Младост“, по плана на гр.София.

4. Вх. № РМЛ17-ГР00-97/23.06.2017г. – за одобряване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IX-869, кв.3, м. „Горубляне“, по плана на гр. София.
Заседанието да се проведе на 20.09.2017г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния експертен съвет по устройство на територията.

Вижте целия документ: Заповед РМЛ07-РД09-251/15.09.2017 г.

 

16:35 | 18.09.17 | Обявление по ЗУТ