Новини

Сключен договор между Столична община и фирма „ОЙЛ  РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД за оползотворяване на отработени масла

 

О Б Я В А

             Уважаеми съграждани,

 На основание сключен договор между Столична община и фирма „ОЙЛ  РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД за оползотворяване на отработени масла Ви информираме, че обществеността има възможност да предава на определена площадка  безвъзмездно отработените масла.

Същата площадка се намира на адрес: гр. София, район „Панчарево“, ул. „Циклама“ № 7. За площадката има разрешение № 12-ДО-1460-00/ 08. 02. 19 г., което е издадено от РИОСВ-София. Лице и телефон за контакт: С. Владимирова, 0893/ 462768.

Настоящият договор е сключен за срок от 3 години, считано от 10. 12. 21 г.

Контролът по изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор се извършва чрез служители на Столичен инспекторат.

 

                                                            ОТ   СО-РАЙОН „МЛАДОСТ“