Служба „Военна полиция” обявява конкурси за приемане на военна
служба на длъжностите:

1. „Старши специалист” в сектор в отдел „Контрол и охрана на обекти” в Регионална служба „Военна полиция” – София – 16 (шестнадесет) длъжности.
2. „Старши специалист” във военнополицейски екип във военнополицейска група в сектор в отдел „Контрол и охрана” в Регионална служба „Военна полиция” – София – 6 (шест) длъжности.

Информация за провеждане на конкурсите е достъпна на интернет
страницата на служба „Военна полиция“ – vp.mod.bg
Документи за участие се приемат до 30.05.2023 г. включително.
Телефони и лица за контакт: 02/9221355 – майор Христина Николова,
02/9221365 – майор Десислав Моев, 02/9221304 – старшина Силвана Иванова.