СО Район Младост набира кандидати за длъжност старши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ по трудово правоотношение

Изисквания към длъжността:

 • Образование – висше
 • Образователна степен – магистър
 • Специалност – Строителен инженер (ССС, ВК, ХТС, ХМС, ТС), с предимство е специалност „Транспортно строителство“
 • Професионален опит – минимум една година стаж по специалността
 • Задълбочени познания по действащата нормативна уредба в областта на инженерната инфраструктура
 • Добра компютърна грамотност(Word, Excel, AutoCAD)
 • Стаж в държавна или общинска администрация е предимство
 • Постоянна работа; Пълно работно време

Кратко описание на задълженията от длъжностната х-ка:

 • Изготвя и контролира програмите за текущ ремонт на тротоарни и пътни настилки по улици с и без МГТ.
 • Извършва текущ контрол на състоянието на подлези и надлези, разположени на територията на района.
 • Съгласува инвестиционни проекти по части съгласно професионалната компетентност.
 • Изготвя и презаверява Разрешения за строеж за благоустройствени обекти.
 • Поддържа регистъра на уведомленията за графици за изпълнение на СМР.
 • Участва в подготовката на процедури по възлагане на обществени поръчки за ремонтни дейности на улични и тротоарни настилки, пътни съоръжения и в комисии, назначени със заповед на кмета, във връзка с дейността на отдел “Инженерна инфраструктура и благоустройство“.

 

На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания.

Лице за контакти:

Инж. Теодора Никленова- началник отдел „ИИБ“ при СО район „Младост“

Тел. 0884917910 , гр. София, ж.к. „Младост – 3”, ул. „Свето Преображение” № 1, ет.2, ст.213. Ел.адрес за изпращане на СV: t.niklenova@mladost.bg.

СV се приема и на място в сградата на СО район „Младост“ , ж.к. „Младост – 3”, ул. „Свето Преображение” № 1, гише 3-4 /Деловодство/.