Всички публикации

Спиране на електроподаването към преместваеми обекти на 05.04.2021

След получена заповед с указания от кмета на СО –Йорданка Фандъкова започна проверка на всички преместваеми обекти. Беше установено, че на територията на район „Младост“ те са 80 броя. Като само 7 от тях за законни. Останалите 73 броя са поставени с разрешения, чийто срок е изтекъл и с изтекли срокове на договорите за наем. Всички те са в различна фаза на процедурата по премахване. С днешна дата, само за 9 от тези 73 броя процедурата по премахване е приключена с влязла в сила заповед за премахване, което значи, че след осигуряване на финансови средства престои тяхното физическо премахване.

Докато текат процедурите по премахване и с цел недопускането на инциденти като този с починалото на 14.02 момче, и в изпълнение на даденото указание от СО, районната администрация изпрати писмо до „ЧЕЗ Разпределение България“ АД със списък от 46 обекта, за които да бъдат предприети действия по компетентност за преустановяване на ел. захранването от 05.04.2021, за което собствениците са уведомени.

Една част от обектите, описани в писмото, са вече с влезли в сила заповеди за премахване, а за останалите липсва удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ), което от своя страна е задължително условие, за да бъде захранен такъв обект с ток.

 

От влизане в сила на НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, всички преместваеми съоръжения са длъжни да имат удостоверение за въвеждане в експлоатация. А на заварените:  § 9. Собствениците на преместваеми обекти по индивидуални проекти са длъжни в срок от два месеца от влизане в сила на тази наредба да поискат издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация. 

 

За тези, за които в момента няма законово основание електрозахранването да бъде спряно, процедурата по премахване в най-кратки срокове също продължава.

12:47 | 13.03.21 | Всички публикации