СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:
ЮРИСКОНСУЛТ в СО-район “Младост”:

1.Ася Евгениева Иванова
2.Десислава Йорданова Христова
3.Ивайло Добрев Николов
4.Катя Методиева Карабожикова
5.Мирослав Красимиров Митрев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Р. Иванов/