СПИСЪК

    на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:    Главен експерт в отдел“Инженерна инфраструктура и    благоустройство“ в СО-район “Младост”

 

  1. Виолета Тодорова Вълчева
  2. Десислава Георгиева Сухарева
  3. Соня Иванова Байловска

 

СПИСЪК

на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инженерна инфраструктура и   благоустройство“ в СО-район “Младост”

  1. Диана Колева Лулчева – представените документи не доказват две години професионален опит
  2. Елин Георгиев Стоянов – не представя диплома за завършено образование и не доказва две години професионален опит

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:______________

                                                                                              /Сн. Вълкадинова/