СПИСЪК
на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:
Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол по строителството“
в СО-район “Младост”

1. Христо Венцеславов Стойков
2. Емил Василев Стойканов