Списък на лицата подали заявления за закупуване на дървесина за огрев, съгласно чл.111, ал.7., по реда на ал.2, т.2 от „Закона за горите“ за 2023г.

№ по ред Вх. № на подадено заявление

1

РМЛ23-ГР94-592/ 22.03.2023г.

                                                                Изготвил:  ……………..……..……….

 

инж. Г. Христова – Гл. експерт в отдел „Екология“