1. Алкин Сали Риза- заявление с вх.№ РМЛ24-ГР94-661/01.04.2024 г.
  2. Елена Асенова Борисова- заявление с вх.№ РМЛ24-ГР94-662/01.04.2024 г.;
  3. Антония Иванова Костадинова- заявление с вх.№ РМЛ24-ГР94-667 /01.04.2024 г.;
  4. Георги Николов Михайлов- заявление с вх.№ РМЛ24-ГР94-744/10.04.2024 г.;

Търговците с неуважени желания за посоченото от тях място за извършване на продажба на земеделска продукция, при желание от тяхна страна могат да бъдат пренасочени на останалите свободни места от Заповед РМЛ24-РД09180/27.03.2024 г. на кмета на СО-район „Младост“.