СПИСЪК на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Старши експерт в отдел “Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ – СО-район “Младост”

Ваня Йорданова Неделчева

Десислава Стефанова Минчева

СПИСЪК на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:Старши експерт в отдел “Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ – СО-район “Младост”

Елена Колева Христова – представената диплома не удостоверява необходимата професионална област.

Пламена Димитрова Тодорова – представената диплома не удостоверява необходимата професионална област.