СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ22-РД09-255/03.05.2022 г. на Кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността: Старши експерт в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ :

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
• Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
• Професионална област – хуманитарни науки, изкуства;
• Професионален опит – 1 година и/или V младши ранг;

Конкурсът ще се проведе чрез:
• тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
• интервю.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
Служителят идентифицира процесите и проблемните сфери в областта на културата на територията на района;
Координира и контролира законосъобразността в дейността на народните читалища;
Планира календара на културните и спортни събития;
Координира и осигурява логистична подкрепа на събития с културно-образователна насоченост на образователни институции;
Координира и осигурява логистична подкрепа на съвместни събития организирани в партньорство с независими културни оператори и Сдружения с нестопанска цел;
Контролира състоянието на регистрираните художествено-декоративни елементи и недвижими културни ценности на територията на район „Младост“;
Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал “Горубляне”, ж.к. “Полигона” и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.
Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 710 лв.

Документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от На-редбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл.
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификацион-на степен.
4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

Адрес и електронна поща за подаване на документите:
Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;
Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Електронната страница на район”Младост” .

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ