Обявление по ЗУТ

Столична община - район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ22-РА50-13/09.06.2022г.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ22-РА50-13/09.06.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ V „за чисто производство“ и УПИ II-9516 „за офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи, паркинги и ТП“, поземлени имоти с идентификатори 68134.4081.9517 и 68134.408.9559 по КККР, кв. 1, м. „бул. Цариградско шосе – 7-ми км“, район „Младост“, гр. София.