ОБЯВЛЕНИЕ

            Столична община-район “Младост” организира представяне на мотивирано предложение за проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VIІ, поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2048 от кв. 1, м. „Цариградско шосе – Караулката“, район „Младост“ на СО.

Предварителното представяне на проекта ще се състои на 27.07.2021г. от 18.30 часа в залата на 68 СОУ с адрес: гр. София 1574, ж. к. „Дружба 2“, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 122

Писмени становища, мнения и предложения и искания по проекта могат да се подават в срок до 09.08.2021г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Проектът е публикуван на интернет страниците на Направление „Архитектура и градоустройство“  и на район „Младост“ на СО и е поставен на информационното табло в сградата на район „Младост“ на СО с адрес: гр. София 1712, ж. к. „Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1.

Представянето на проекта ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването и Кмета на Столична община.