Изисквания към длъжността:

-Образование-средно

-Професионален опит- с предимство

-Постоянна работа на пълно работно време

-Трудово възнаграждение – 710.00 лева

Описание на длъжността:

-Поддържа хигиената в определените помещения.

-Поддържа наличието на санитарно-хигиенни материали в сервизните помещения.

-Почиства помещенията, които са му отредени.

-Извършва почистване на работни, битови и сервизни помещения.

Назначението е по трудово правоотношение.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление до Кмета на Район „Младост“ с посочен имейл и телефон за контакт, автобиография, копие от диплома за завършено образование, копие от документ доказващ професионалния опит (когато има такъв).

Срокът за кандидатстване е до 14 дни от публикуване на обявата. Заявленията следва да бъдат внесени в деловодството на Столична община – Район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бул. „Свето Преображение“ №1. За повече информация в отдел „Човешки ресурси“ на  тел. 02/ 90 67 613