Район „Младост“ СО  търси да назначи експерт в отдел „Устройство на територията и кадастър“. Кандидатите е необходимо да бъдат със завършена степен „Бакалавър“ или „Магистър“ в една от следните специалности: „Геодезия“, „Урбанизъм“, „Маркшайдерство и геодезия“.

Назначението е по трудово правоотношение.  Допълнителни изисквания са компютърна грамотност и желание за работа в екип.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление до Кмета на Район „Младост“ с посочен имейл и телефон за контакт, автобиография, копие от диплома за завършено образование, копие от документ доказващ професионалния опит (когато има такъв).

Срокът за кандидатстване е до 14 дни от публикуване на обявата. Заявленията следва да бъдат внесени в деловодството на Столична община – Район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бул. „Свето Преображение“ №1. За повече информация в отдел „Устройство на територията“ на  тел. 02/ 90 67 606, 02/ 90 67 650 или 02/ 90 67 613