СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ24-РА50-9/27.05.2024г. на Главния архитект на р-н „Младост“СО, с която e разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване УПИ II-465 от кв.55, м. „кв. Горубляне“, район „Младост“ СО (ПИ с идентификатор 68134.4086.465 по КККР) и създаване на нови УПИ II-465 – „за жс“ и УПИ ХХХIII-465 – „за жс“ и изменение на улица от о.т. 122 до о.т. 123.

ЗАПОВЕД РМЛ24-РА50-9/27.05.2024