Съобщаване на Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II -"за озеленяване”, кв. 2, м. „Младост 1А“ по плана на гр. София, съгласно чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО

 

8:30 | 07.09.21 |