На основание чл. 25, ал. 3 и 4, чл. 27, ал. 2 и 3, и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия реши:

  1. Утвърждава три варианта на тест по 45 въпроса всеки от тях;
  2. Продължителността за решаване на теста е 50 минути;
  3. Верният отговор се загражда с кръгче
  4. Всеки верен отговор носи 1 точка;
  5. Минимален резултат от теста, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста, е 35 верни отговора, равни на 35 точки, равняващи се на оценка 4;
  6. Коефициентът, с който се умножават резултатите от теста, е 4, коефициентът с който се умножават резултатите от интервюто, е 5;
  7. Минималният резултат от интервюто, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто, е оценка 4.
  8. Окончателния резултат се получава като сбор от резултата от теста, умножен по 4 плюс резултата от интервюто, умножен по 5.
Брой точки Оценка
35 4.00
36 4.10
37 4.20
38 4.30
39 4.40
40 4.50
41 4.60
42 4.70
43 4.80
44 4.90
45 5.00