Съобщения

Съобщение във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър”

Съобщение във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 17/09.06.2017г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Изместване на електронна съобщителна мрежа по ул. ‘Тригорий Горбатенко” от СКШ1-НКШ2-НКШ1“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6197 и 68134.4082.6200, м. ж.к. Младост 1, район Младост, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ул. “Григориий Горбатенко”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-11600/23.12.2016г. на Директора на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

Вижте съобщението: Съобщение във връзка с разпоредбата на чл.149

23:55 | 13.06.17 | Съобщения