1.Ася Евгениева Иванова
2.Десислава Йорданова Христова
3.Ивайло Добрев Николов
4.Катя Методиева Карабожикова
5.Мирослав Красимиров Митрев
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.07.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на СО-район”Младост”, ж.к.”Мла-дост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….
/Р. Иванов/