СЪОБЩЕНИЕ

за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инвестиции и контрол  по строителството“   в СО-район “Младост”

  1. Виолета Тодорова Вълчева
  2. Росен Митков Чафадаров

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 07.12.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на  СО-район- ”Мла-дост”, ж.к.”Младост”-3, ул. ”Свето Преображение”, №1.

Във връзка със заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., т.32 на министъра на здравеопазването за провеждане на конкурса в сградата на района се допускат лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата), удостоверено чрез валиден документ.

 

 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

                                                                                              /Сн. Вълкадинова/