Съобщения

Съобщение за издадено разрешение за строеж за обект “Уличен канал ID 500мм PE и уличен водопровод ф160мм ПЕВП по ул. Проф.Марко Семов и ул. о.т.340-о.т.345“

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИИБ” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-20/29.09.2017г. от началник отдел „ИИБ” на район „Младост” за обект: “Уличен канал ID 500мм PE и уличен водопровод ф160мм ПЕВП по ул.“Проф.Марко Семов“ и ул.“о.т.340-о.т.345“ от съществуващи ВК мрежи до СКО и СВО за УПИ V-6023,6024, кв.3ж, м.“Младост-1“ – Първи етап и Втори етап – Изграждане на първи етап от улица „о.т.340-о.т.345“ от о.т.340 до подход за УПИ V-6023,6024, кв.3ж, м. „Младост-1“, СО-район „Младост“, гр.София“ приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № 5648-3998/16.06.2017г. от Директора на РИОСВ – София.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

13:31 | 02.10.17 | Съобщения