Район „Младост“ – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация в следния териториален обхват: УПИ III-487 „за комплексно жил. строителство и трафопост“, УПИ VII-521 „за комплексно жил. строителство“, поземлени имоти с идентификатори: 68134.4088.487, 68134.4088.521 и 68134.4088.347 по КККР на Младост; откриване на нова улица от о.т. 113а (нова) до о.т. 32а (нова) и наложеното от това изменение на план за улична регулация между о.т. 113 (съществуваща) и о.т. 63 (съществуваща) и изменение на план за улична регулация между о.т. 23 (съществуваща) и о.т. 62 (съществуваща); създаване на нови кв. 7 и 7А, м. Младост 4, район „Младост“.

Проектът е изложен в Район „Младост“.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Младост“.

Обявлението е публикувано в бр.64/09.08.2022г., стр. 85