Съобщения

Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност

Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност, засегната от строителството на обект: “Проект за разширение на метрото в гр.София, участък от трета метролиния от ул.”Шипка”, през кв. “Слатина” до бул. “Цариградско шосе” с шест метростанции по обособени позиции”. Обособена позиция №3: Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+460,00 до км.5+666,00 с две подземни метростанции (МС5 и МС6) и оборотен участък, “подобект МЕТРОСТАНЗЦИЯ 5”.