Съобщения

Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност

Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност, засегната от строителството на обект:”Разширение на метрото в гр.София, участък от трета метролиния от ул.”Шипка”, през кв. “Слатина” до бул. “Цариградско шосе” с шест метростанции по обособени позиции”. Обособена позиция №4: проектиране и строителство на конструкциите на тулелен метроучастък изпълняван с тунело-пробивна машина от км.5+339,00 (включително стартова шахта) до км.0+000,00 (бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”) и междустанционна вентилационна уретдба подобект: Стартова шахта.