Обявление по ЗУТ

Съобщение за Разрешение за строеж № Б-22/25.10.2017 г. за обект: “Уличен водопровод ф160мм ПЕВП по улица „Григорий Горбатенко“”

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИИБ” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-22/25.10.2017г. от началник отдел „ИИБ” на район „Младост” за обект: “Уличен водопровод ф160мм ПЕВП по улица „Григорий Горбатенко“ /о.т.206-о.т.221-о.т.234/ от връзка със съществуващ водопровод ф160мм ПЕВП до СВО за УПИ VI-278, кв.7, м.“Младост-1“, район „Младост“, Столична община“ приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № 26-00-1639/29.02.2016г. от Директора на РИОСВ – София.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

18:05 | 25.10.17 | Обявление по ЗУТ