Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ“

На основание Заповед № РМЛ22-РД09-243/20.04.2022 г. на кмета на СО-район „Младост“, считано от 26.04.2022 г. (вторник), се приемат заявления от земеделски производители за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост.

В заповедта са определени местата на територията на район „Младост“ по утвърдените от гл. архитект на района схеми и точки за сезонно разполагане и продажба на открито на земеделска продукция от ПРОИЗВОДИТЕЛИ, за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г. Тяхното местонахождение е обозначено в прикачената карта на района. Всеки заявител може да кандидатства за всяка една позиция/точка.

Комисия, определена със заповед на кмета на района, ще разгледа и класира по утвърдени критерии, съгласно чл.24, ал.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, подадените заявления за търговия на открито за продажба на земеделска продукция от физически и юридически лица на територията на район „Младост“, като резултатите ще бъдат обявени на сайта на района.