Съобщения

Съобщение от отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“

На основание Заповед № РМЛ21-РД-139/27.04.2021 г. на кмета на СО – район „Младост“, се приемат Заявления от земеделски производители за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост.

В заповедта са определени местата на територията на район „Младост“ по утвърдените от гл. архитект на района схеми и точки за сезонно разполагане и продажба на открито на земеделска продукция от ПРОИЗВОДИТЕЛИ, за периода от 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г.  Тяхното местонахождение е обозначено в прикачената карта на района. Всеки заявител може да кандидатства за всяка една позиция/точка.

Комисия, определена със заповед на кмета на района ще разгледа и класира по утвърдените критерии съгласно чл. 24, ал. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговската дейност на територията на Столична община, подадените заявления за търговия на открито за продажба на плодове и зеленчуци от физически и юридически лица, на територията на район „Младост“, като резултатите ще бъдат обявени на сайта на района.