Съобщения

Съобщение по ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж   № 2/08.01.2020г. на главния архитект на район „Младост” за обект:

„Инсталиране на ППС за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД SF1876 А­Gorubliansko hanche  и базова станция №1468 НА „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – сграда с идентификатор 68134.4085.1665.1, административен адрес: ул. „Павел Красов“ №1, кв. Горубляне“, район „Младост“ СО, приложение към което е писмо                               изх. № 2744/13.05.2019г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.214.

Изтегли съобщението тук.

9:40 | 28.01.20 | Съобщения