Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а. ал.1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а. ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а. ал.1, във връзка е чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00105/ 25.04.2017 г. за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане № 11590633/ 27.07.2011 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното, както и предвид дълбочината и конструкцията на водовземното съоръжение и характеризирането на подземните водни тела в района на гр. София, водоносния хоризонт, от който се осъществява водовземането – неоген-кватернерен водоносен хоризонт, подземното водно тяло следва да бъде ,.Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ е код BG1G00000NQ030, вместо „Порови води в Неогена – Софийска коктловина“ е код BG1G000000N033. С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло BG1G00000NQ030 „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина“ и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка е чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.
1. Цел на заявеното използване на водите – водоснабдяване за други цели.
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген- Кватернера – Софийска долина е код BG1G00000NQ030
3. Системи или съоръжения, чрез конто ще се реализира използването – без
промяна:
Тръбен кладенец „ТК- ЗОЗИ-ОГНЯН ВАСИЛЕВ, МЛАДОСТ, СОФИЯ”
4. Място на водовземане: без промяна
5. Обект на водоснабдяване: без промяна.
6. Проектни параметри на използването:
Годишно водно количество: 3154 куб. м. год. средноденонощен дебит 0,1 л/с
7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
• Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни количества от всеки кладенец.
• Да се извършва ежемесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.
• Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
• Да извършва ежегодно за всеки кладенец химичен анализ, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, хлориди, нитрити, сулфати, фосфати и нитрати, манган и желязо на основание чл.80. ал.2, т.1, буква ”б” на Наредба № 1/ 10.10.2007 г. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
• Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42 e-mail: dunavbd^hddr.ors. web: www bd-Amav л»
• Да се монтира водомери за отчитане на взетите водни количества от всеки кладенец на разстояние до 2 м от него.
• Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца по разрешените цели.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.
Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.З от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Вижте оригиналния документ: Съобщение

15:16 | 09.02.18 | Съобщения