Съобщения

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Съобщение от Басейнова Дирекция

18:12 | 13.02.18 | Съобщения