Съобщения

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00022/06.02.2018 г. за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане № 11590780/15.06.2012 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното. С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло «Порови води в Неогена – Софийска котловина» с код BG1G00000N033 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение: Съобщение Басейнова дирекция

Документ: Съобщение Басейнова дирекция

16:46 | 29.03.18 | Съобщения