Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №46/22.05.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Базова станция на „Булсатком”АД №SOF005-Айнщайн“, разположена на покрива на вх.1, бл.218, ж.к.„Младост-2”, УПИ VІІ-594, кв.10, гр.София „, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-11703/30.12.2013г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

17:07 | 22.05.14 | Съобщения