Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-12/30.06.2016г. от началник отдел „ИКС” на район „Младост” за обект:
“Уличен водопровод ф200мм /чугун/ с начало връзка при о.т. 38б от съществуващ водопровод ф400мм /чугун/, находящ се на ул.“Филип Аврамов“, по улицата в северна посока до о.т.38а и връзка със съществуващ водопровод ф200мм /чугун/, пресичащ улицата и Уличен водопровод ф110 мм / ПЕВП/ с начало връзка при о.т.40 от съществуващ водопровод ф160мм /ПЕ/, находящ се по северното улично платно на бул.“Андрей Ляпчев“, по улицата в западното улично платно, в северна посока през о.т.41 до сградно водопроводно отклонение /СВО/ за УПИ II-498, кв.2 и изграждане на СВО на съществуващата сграда в УПИ II-498, кв.2, м.“Младост-3“, по плана на гр.София“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № 26-00-5520/14.05.2016г. от Директора на РИОСВ – София.

16:03 | 30.06.16 | Съобщения