Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 54/14.07.2016г. на главния архитект на район „Младост” за обект: “Сграда за обществено обслужване с функция на магазин за строителни материали, склад и офиси със ЗП 89,57кв.м и РЗП 359,05 кв.м в УПИ II-2508-“за общ.обсл.”, кв.16а, местност „Младост 3” по плана на гр.София. приложение към което е писмо изх.№ 94-00-7984/28.08.2013г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

16:04 | 15.07.16 | Съобщения