Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ16-РА50-10/22.06.2016г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост“, с която е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ I-1043, кв.61, м. “Горубляне”, по плана на гр. София.

16:08 | 21.07.16 | Съобщения