Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №58/22.07.2016г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Триетажна офис сграда с магазини и кафене“, в УПИ ХІІ-494 „за обществено обслужване“, кв.24, м.”Младост-1”, гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №94-00-1163/19.02.2016г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

16:09 | 22.07.16 | Съобщения