Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ16-РА50-14/03.08.2016г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост“, с която е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ I отреден „за поликлиника“ и улица от о.т. 155 – о.т. 156 – о.т. 157 – о.т. 158 /паркинг/, кв. 15, м. „Младост 3“, район „Младост“, гр. София.

16:14 | 05.08.16 | Съобщения