Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №47/27.05.2014г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: “Покривна базова станция №1171”, находяща се в гр.София, ж.к.”Младост-2”, бл.219В, УПИ VІІ-84, кв.7, м.“Младост-2“ по плана на гр.София.“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-2350/31.03.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

17:11 | 21.05.14 | Съобщения