Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ16-РА50-15/04.08.2016г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост“, с която е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ V-169, УПИ VI-170 и УПИ VIII, кв. 22, м. „Младост 4“, район „Младост“, гр. София.

16:17 | 11.08.16 | Съобщения