Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-19/23.08.2016г. от началник отдел „ИКС” на район „Младост” за обект:
“Клон 1: Уличен канал ф500мм ПЕ (РШ5 същ-РШ6) – от РШ6 до заустването в уличен канал ф600мм по ул.“Филип Аврамов“ (о.т.31-о.т.61); Уличен канал ф500мм ПП (РШ10-РШ9-РШ8-РШ7-РШ6) – от РШ10 /о.т.38а/ до РШ6; Клон 2: Уличен канал ф315мм ПП ( РШ12-РШ11) по улица о.т. 38- о.т. 38а в западна посока; Уличен канал ф400мм ПП ( РШ11-РШ10) по улица о.т.38-о.т.38а, в западна посока до о.т.38а; Клон 4: Уличен канал ф250мм ПП ( РШ4-РШ3-РШ2) от о.т.42 в северна посока; Уличен канал ф250мм ПЕ ( РШ2-РШ1) от РШ2 до заустване в съществуващ бетонов канал ф400мм, находящ се в северното улично платно на бул.“Андрей Ляпчев“; Изграждане на сградно канализационно отклонение (СКО) на съществуваща сграда в УПИ II-498, кв.2, м.“Младост-3“, по плана на гр.София“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № 26-00-5520/14.05.2016г. от Директора на РИОСВ – София.

16:19 | 23.08.16 | Съобщения