Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „УТК” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №69/16.09.2016г. от главния архитект на район „Младост”СО за обект: „Преустройство и смяна на предназначение на магазин №5 в ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ със ЗП 35,93м2 в Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи- блок №560, ж.к..“Младост 1А“, гр.София, УПИ ХIV-3405, кв.5г, м.бул.Ал.Малинов, гр.София, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС№94-00-7756/02.08.2016г. от Директора на РИОСВ – София. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.205.

16:20 | 16.09.16 | Съобщения