Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 68/16.09.2016г. на главния архитект на район „Младост” за обект: “Две жилищни сгради с магазини, офис, ателие и подземен гараж: сграда “А” със ЗП 272,20 кв.м и РЗП 940,48 кв.м и сграда “Б” със ЗП 303,86 кв.м и РЗП 1338,81 кв.м в УПИ XI-1537,1667-“за офиси, маг. и ЖС”, кв.84, местност „кв.Горубляне” по плана на гр.София”, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-6793/27.06.2016г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

16:21 | 17.09.16 | Съобщения